• Πληροφορ?ε? σχετικ? με τα προ??ντα μα?

  Ε?μαστε μια παγκ?σμια βιοφαρμακευτικ? εταιρε?α, βασικ?? σκοπ?? τη? οπο?α? ε?ναι η αντιμετ?πιση των ανεκπλ?ρωτων ιατρικ?ν αναγκ?ν των ασθεν?ν που π?σχουν απ? σοβαρ?? ασθ?νειε?. Επενδ?ουμε δισεκατομμ?ρια στην ?ρευνα και την αν?πτυξη (Ε&Α), η οπο?α περιλαμβ?νει την ανακ?λυψη και δι?θεση ν?ων φαρμ?κων. Παρακ?τω θα δε?τε τη λ?στα των προ??ντων που εμπορε?εται η εταιρε?α μα? στην Ελλ?δα.

  Παρακ?τω θα δε?τε τη λ?στα των προ??ντων που εμπορε?εται η εταιρε?α μα? στην Ελλ?δα.

  BARACLUDE? (entecavir)
  OPDIVO? (nivolumab)
  ORENCIA? (abatacept)
  REYATAZ? (atazanavir)?
  SPRYCEL? (dasatinib)
  YERVOY? (ipilimumab)ZERIT? (stavudine)
  ?

  Τα φ?ρμακα ε?ναι συνταγογραφο?μενα, εκτ?? των Depon & Depon VitC που ε?ναι ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, και πρ?πει η χρ?ση του? να γ?νεται κατ?πιν ιατρικ?? οδηγ?α? και σ?μφωνα π?ντα με τι? εγκεκριμ?νε? οδηγ?ε? του φαρμ?κου απ? τον Εθνικ? Οργανισμ? Φαρμ?κων (ΕΟΦ) ? τον Ευρωπα?κ? Οργανισμ? Φαρμ?κων (ΕΜΑ).

  国产91最新欧美在线观看