• Δ?λωση Απορρ?του

  Η ΜΠΡΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥ?ΜΠ Α.Ε., οι θυγατρικ?? τη? και οι συνδεδεμ?νε? εταιρ?ε? τη? (συλλογικ? εφεξ?? η ?Εταιρ?α? ? ?Εμε???) καταβ?λλει κ?θε προσπ?θεια για την τ?ρηση των απαιτ?σεων περ? προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων που ισχ?ουν.??

  ΣΚΟΠΟΣ

  Η παρο?σα Δ?λωση Απορρ?του τη? ΜΠΡΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥ?ΜΠ Α.Ε. (εφεξ?? η ?Δ?λωση?) παρ?χει στα ?τομα που εισ?ρχονται στον Ιστ?τοπο αυτ?? (εφεξ?? ο ?Επισκ?πτη?? ? οι ?Επισκ?πτε??), ορισμ?νε? σημαντικ?? πληροφορ?ε? που αφορο?ν στον τρ?πο με τον οπο?ο η Εταιρ?α διαχειρ?ζεται τα Προσωπικ? Δεδομ?να του?.? Η Εταιρ?α ε?ναι ο κ?ριο? ελεγκτ?? δεδομ?νων που ε?ναι επιφορτισμ?νο? με την επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων.

  ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  Τα Προσωπικ? Δεδομ?να που ενδ?χεται να συλλεγο?ν και να υποστο?ν επεξεργασ?α μ?σω του Ιστοτ?που αυτο? περιλαμβ?νουν του? ακ?λουθου? τ?που? δεδομ?νων: ?νομα, Ημερομην?α Γ?ννηση?, Διε?θυνση, Διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, Αριθμ?? τηλεφ?νου (σταθερ? και/? κινητ?), Βιογραφικ? σημε?ωμα, Προ?πηρεσ?α, Εκπα?δευση, Συστατικ?? επαφ??, Φ?λο, Εθνικ?τητα, Τ?πο? Γ?ννηση?, Οικογενειακ? Κατ?σταση.

  ΣΚΟΠΟΣ τη? ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η Εταιρ?α χρησιμοποιε? και επεξεργ?ζεται τα Προσωπικ? Δεδομ?να των Επισκεπτ?ν, τα οπο?α ενδ?χεται να συλλεγο?ν, για του? σκοπο?? των ενν?μων συμφερ?ντων τη? Εταιρ?α?,

  Η νομικ? β?ση τη? Εταιρ?α? για την επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων περιλαμβ?νει την επεξεργασ?α που ε?ναι? απαρα?τητη για του? σκοπο?? των ενν?μων συμφερ?ντων τη? Εταιρ?α?, βασ?ζεται στη συγκατ?θεση του Επισκ?πτη, η οπο?α μπορε? αργ?τερα να ανακληθε? οποιαδ?ποτε στιγμ? μ?σω επικοινων?α? με εμ?? στη διε?θυνση που αναγρ?φεται παρακ?τω στην εν?τητα ?Στοιχε?α Επικοινων?α?? χωρ?? να επηρε?ζεται η τ?ρηση των ν?μων ?σον αφορ? στην επεξεργασ?α που βασ?ζεται στη συγκατ?θεση πριν την αν?κλησ? τη?.?

  Αν ο Επισκ?πτη? παρ?σχει στην Εταιρ?α δεδομ?να τρ?των (?πω? π.χ. βιογραφικ? σημει?ματα ? διευθ?νσει? ηλ. ταχυδρομε?ου κ.α.), αποτελε? ευθ?νη του Επισκ?πτη να εξασφαλ?σει ?τι η διαβ?βαση αυτ?ν των δεδομ?νων και η περαιτ?ρω επεξεργασ?α του? απ? την Εταιρ?α, ε?ναι ν?μιμη.

  Στο βαθμ? που απαιτε?ται σε σχ?ση με αυτο?? του? σκοπο??, οι εξουσιοδοτημ?νοι τρ?τοι προμηθευτ?? (π.χ. εργολ?βοι, ερευνητ??, π?ροχοι υπηρεσι?ν αποθ?κευση? στο cloud) και περιορισμ?να μ?λη εσωτερικ?ν τμημ?των τη? Εταιρ?α? μα? (π.χ. τμ?μα Ανθρ?πινου Δυναμικο?, τμ?μα πληροφορικ??, αν?τερη διο?κηση) μπορε? να ?χουν πρ?σβαση και γενικ? να επεξεργ?ζονται Προσωπικ? Δεδομ?να σε σχ?ση με τι? επαγγελματικ?? του? αρμοδι?τητε? ? τι? συμβατικ?? του? υποχρε?σει?.? Μ?ρο? αυτο? του προσωπικο? και των τρ?των προμηθευτ?ν βρ?σκονται εκτ?? του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομ?νων χωρ?ν που ενδεχομ?νω? να μην παρ?χουν το ?διο επ?πεδο προστασ?α? των δεδομ?νων ?πω? αυτ? που παρ?χει η χ?ρα διαμον?? των Επισκεπτ?ν μα?. ?Η Εταιρ?α λαμβ?νει τα κατ?λληλα μ?τρα για να διασφαλ?σει ?τι αυτ? το προσωπικ? και οι συγκεκριμ?νοι τρ?τοι προμηθευτ?? δεσμε?ονται απ? υποχρ?ωση εμπιστευτικ?τητα? και η Εταιρ?α εφαρμ?ζει δι?φορα μ?τρα, ?πω? η συμπερ?ληψη τυπικ?ν συμβατικ?ν διατ?ξεων για την προστασ?α των δεδομ?νων, ?στε να εξασφαλ?σει ?τι τυχ?ν Προσωπικ? Δεδομ?να που διαβιβ?ζονται, παραμ?νουν προστατευμ?να και ασφαλ?. ??Μπορε?τε να λ?βετε ?να αντ?γραφο αυτ?ν των διατ?ξεων επικοινων?ντα? μαζ? μα? στη διε?θυνση που σημει?νεται παρακ?τω, στην εν?τητα ?Στοιχε?α Επικοινων?α??

  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Τα Προσωπικ? Δεδομ?να θα διατηρο?νται μ?νο για το δι?στημα που ε?ναι ευλ?γω? απαρα?τητο για του? σκοπο?? που αναφ?ρονται παραπ?νω, σε συμφων?α με του? εφαρμοστ?ου? ν?μου?.??

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η Εταιρ?α εφαρμ?ζει ε?λογα μ?τρα ασφαλε?α? για την προστασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων απ? οποιαδ?ποτε απ?λεια, παρεμβολ?, κατ?χρηση, μη εξουσιοδοτημ?νη πρ?σβαση, αποκ?λυψη, αλλο?ωση ? καταστροφ?.?? Η Εταιρ?α εφαρμ?ζει επ?ση? ε?λογε? διαδικασ?ε? που βοηθο?ν να εξασφαλιστε? ?τι αυτ? τα δεδομ?να ε?ναι αξι?πιστα για το σκοπ? για τον οπο?ο προορ?ζονται, καθ?? και ?τι ε?ναι ακριβ?, ολοκληρωμ?να και επικαιροποιημ?να.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  Ο Επισκ?πτη? δικαιο?ται, σε συμφων?α με την ισχ?ουσα νομοθεσ?α, να εκφρ?σει την αντ?θεσ? του ? να ζητ?σει τον περιορισμ? τη? επεξεργασ?α? των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων του και να ζητ?σει πρ?σβαση, αποκατ?σταση, διαγραφ? και φορητ?τητα των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων του. ??Τα αιτ?ματα θα πρ?πει να υποβ?λλονται γραπτ?? στη διε?θυνση που αναγρ?φεται παρακ?τω στην εν?τητα ?Στοιχε?α Επικοινων?α??.?

  Αν κ?ποιο? Επισκ?πτη? ?χει γν?ση για τυχ?ν αλλαγ?? ? ανακρ?βειε? στα Προσωπικ? Δεδομ?να του, θα πρ?πει να μα? ενημερ?σει για αυτ?? τι? αλλαγ??, επικοινων?ντα? μαζ? μα? στη διε?θυνση που αναγρ?φεται παρακ?τω στην εν?τητα ?Στοιχε?α Επικοινων?α??, ?τσι ?στε τα Προσωπικ? Δεδομ?να να επικαιροποιηθο?ν ? να διορθωθο?ν.??

  Ο Επισκ?πτη? ?μπορε? να υποβ?λλει καταγγελ?α στην επιβλ?πουσα αρχ? αν θεωρε? ?τι η επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων του απ? την Εταιρ?α παραβι?ζει την ισχ?ουσα νομοθεσ?α.??

  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ? ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

  Ανεξ?ρτητα απ? οποιαδ?ποτε ?λλη δι?ταξη στην παρο?σα Δ?λωση, η Εταιρ?α μπορε? να αποκαλ?ψει ? γενικ? να επεξεργαστε? τα Προσωπικ? Δεδομ?να στο πλα?σιο οποιασδ?ποτε π?ληση? ? συναλλαγ?? που αφορ? το σ?νολο ? ?να μ?ρο? τη? επιχειρηματικ?? δραστηρι?τητα?, ? ?πω? ενδεχομ?νω? απαιτε?ται ? επιτρ?πεται απ? το ν?μο ? απαιτε?ται για του? σκοπο?? οποιουδ?ποτε ρυθμιστικο? ελ?γχου, στον οπο?ο ενδεχομ?νω? να υπ?κειται η Εταιρ?α κατ? καιρο??.??

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Ο Επισκ?πτη?? μπορε? να αναφ?ρει οποιοδ?ποτε ζ?τημα που αφορ? την επεξεργασ?α των Προσωπικ?ν Δεδομ?νων του επικοινων?ντα? με τον τοπικ? υπε?θυνο Προσωπικ?ν Δεδομ?νων στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση: dp.greece@bms.com. Εναλλακτικ?, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα? στο τηλ?φωνο (+30) 210 6074326.

  Παρ?λληλα, ο Επισκ?πτη? μπορε? να επικοινων?σει οποιαδ?ποτε στιγμ? με τον Υπε?θυνο Προστασ?α? Δεδομ?νων τη? Εταιρ?α? μα? σ?μφωνα τη νομοθεσ?α τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση?, στη διε?θυνση?ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου?EUDPO@BMS.com


  国产91最新欧美在线观看