• Οι αρχ?? ακεραι?τητ?? μα?


  Υπ?λληλοι τη? BMS
  K

  ?θε απ?φαση που λαμβ?νουμε στην Bristol-Myers Squibb καθοδηγε?ται απ? τι? αξ?ε? και τι? αρχ?? μα?, οι οπο?ε? μα? δεσμε?ουν επ?ση? στα αυστηρ?τερα πρ?τυπα ηθικ?? και δεοντολογ?α?. Yποσχ?μαστε να ενεργο?με υπ?ρ αυτο? που πιστε?ουμε: το ανεκτ?μητο συστατικ? του κ?θε προ??ντο? ε?ναι η ακεραι?τητα εκε?νου που το κατασκευ?ζει.


  ΑΡΧΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

  ΑΡΧΕΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Τα ?Πρ?τυπα επιχειρηματικ?? συμπεριφορ?? και δεοντολογ?α?? τη? BMS παρ?χουν μια σ?νοψη των σημαντικ?τερων πολιτικ?ν και διαδικασι?ν διεξαγωγ?? των επιχειρηματικ?ν δραστηριοτ?των τη? εταιρε?α? με ν?μιμο, δεοντολογικ? και υπε?θυνο τρ?πο.

  Οι ?Αρχ?? ακεραι?τητα?? παρ?χουν ειδικ?? οδηγ?ε? προ? του? εργαζομ?νου? τη? εταιρε?α?, για τη διευκ?λυνση τη? συμμ?ρφωση? με αυτ?? τι? πολιτικ?? και τι? διαδικασ?ε?. Η β?λτιστη εταιρικ? διακυβ?ρνηση πα?ζει ουσιαστικ? ρ?λο στην ακεραι?τητα τη? εταιρε?α? και βοηθ? στη διασφ?λιση τη? τ?ρηση? των αυστηρ?τερων προτ?πων ηθικ?? και δεοντολογ?α? σε ?λε? τι? επιχειρηματικ?? δραστηρι?τητε? τη? Bristol-Myers Squibb.


  Τρ?τοι φορε??

  Αναγνωρ?ζουμε ?τι οι τρ?τοι φορε?? πα?ζουν σημαντικ? ρ?λο στην επιτυχ?α μα?. Επιδι?κουμε να συνεργαζ?μαστε μ?νο με φορε?? που ενστερν?ζονται την αφοσ?ωσ? μα? στα ?Πρ?τυπα επιχειρηματικ?? συμπεριφορ?? και δεοντολογ?α? για τρ?του? φορε??? (Πρ?τυπα 3P). Ενθαρρ?νουμε του? συνεργ?τε? μα? να υιοθετ?σουν και να εφαρμ?σουν τα πρ?τυπα 3P, καθ?? και να αναπτ?ξουν διαδικασ?ε? ?/και συστ?ματα που διασφαλ?ζουν τη συμμ?ρφωση με ?λου? του? ισχ?οντε? ν?μου?, κανονισμο??, τι? κατευθυντ?ριε? γραμμ?? και του? βιομηχανικο?? κ?δικε?. Οι ειδικ?? απαιτ?σει? για την τ?ρηση των προτ?πων 3P περιλαμβ?νονται στι? συμβ?σει? μα? με του? τρ?του? φορε??.


  国产91最新欧美在线观看