• Η Αποστολ? & η Δ?σμευσ? μα?

  Η ?ρευνα, η αν?πτυξη και η δι?θεση καινοτ?μων φαρμ?κων που συμβ?λλουν στην αποτελεσματικ? αντιμετ?πιση σοβαρ?ν ασθενει?ν.

  Η δ?σμευσ? μα?

  Στην Bristol-Myers Squibb Ελλ?δα?, η Δ?σμευσ? μα? προ? του? ασθενε??, του? ετα?ρου? μα?, του? εργαζ?μενου?, του? μετ?χου? και ?λλου? ενδιαφερ?μενου? φορε?? ε?ναι να ενεργο?με υπ?ρ αυτο? που πιστε?ουμε: το ανεκτ?μητο συστατικ? του κ?θε προ??ντο? ε?ναι η ακεραι?τητα εκε?νου που το κατασκευ?ζει. Λειτουργο?με με αποτελεσματικ??, διοικητικ?? πρακτικ?? και αυστηρ? πρ?τυπα δεοντολογικ?? συμπεριφορ??. Επιδι?κουμε τη διαφ?νει? και τον δι?λογο με του? ετα?ρου? μα? για να κατανο?σουμε καλ?τερα τι? αν?γκε? του?. Δεσμευ?μαστε για οικονομικ?, κοινωνικ? και περιβαλλοντικ? βιωσιμ?τητα και προσπαθο?με να ενσταλλ?ξουμε αυτ?? τι? αξ?ε? στου? συνεργ?τε? και προμηθευτ?? μα?.

  Προ? του? ασθενε?? και του? πελ?τε? μα?

  Ε?μαστε αφοσιωμ?νοι στην επιστημονικ? αριστε?α και την επ?νδυση στη βιοφαρμακευτικ? ?ρευνα και αν?πτυξη για την παραγωγ? καινοτ?μων φαρμ?κων υψηλ?? ποι?τητα?, τα οπο?α θα συμβ?λλουν στην αντιμετ?πιση?ακ?λυπτων ιατρικ?ν αναγκ?ν σε ασθενε?? που π?σχουν απο σοβαρ? νοσ?ματα. Εφαρμ?ζουμε τα αυστηρ?τερα επιστημονικ? πρ?τυπα για την παραγωγ? φαρμ?κων που παρ?χουν κλινικ? και οικονομικ? οφ?λη και συμβ?λλουν στη βελτ?ωση τη? ζω?? των ασθεν?ν. Καταβ?λλουμε κ?θε δυνατ? προσπ?θεια για να διαθ?σουμε εγκα?ρω? και σε ευρε?α κλ?μακα τα φ?ρμακ? μα? στην αγορ?.

  Προ? του? εργαζομ?νου? μα?

  Επιζητο?με τη διαφορετικ?τητα στο εργατικ? δυναμικ? μα? και προωθο?με την κουλτο?ρα ενσωμ?τωση?. Αν?μεσα στι? κορυφα?ε? προτεραι?τητ?? μα? ε?ναι η υγε?α, η ασφ?λεια, η επαγγελματικ? αν?πτυξη, η ισορροπ?α επαγγελματικ??-προσωπικ?? ζω??, καθ?? και η ισ?τιμη και δ?καιη αντιμετ?πιση των εργαζομ?νων μα?.

  Προ? του? μετ?χου? μα?

  Καταβ?λλουμε κ?θε προσπ?θεια για να επιτ?χουμε ισχυρ?? και βι?σιμε? επιδ?σει? και να δημιουργ?σουμε αξ?α για του? μετ?χου? μα?.

  Προ? το περιβ?λλον μα?

  Ενθαρρ?νουμε την προστασ?α των φυσικ?ν π?ρων και αγωνιζ?μαστε να ελαχιστοποι?σουμε τι? περιβαλλοντικ?? επιπτ?σει? των δραστηριοτ?των και προ??ντων μα?.

  国产91最新欧美在线观看