• Θ?σει? εργασ?α?

  Μαζ? μπορο?με να κ?νουμε τη διαφορ?.


  Οικογ?νεια που σχηματ?ζει φουσκ?λε?
  A

  ναπτ?σσουμε καινοτ?μα φ?ρμακα που συμβ?λλουν στην αντιμετ?πιση σοβαρ?ν νοσημ?των. Φροντ?ζουμε επ?ση? οι επιδ?σει? των?εργαζομ?νων μα? να παραμ?νουν στο υψηλ?τερο δυνατ? επ?πεδο, με ?ργα που του? εμπν?ουν και επιλογ?? σταδιοδρομ?α? που αποτελο?ν πρ?κληση για την καρι?ρα του?. Κ?θε ?να? απ? εμ?? ?χει τη δικ? του συμβολ?, ανεξ?ρτητα απ? τον ρ?λο του. Και αυτ? ε?ναι που κ?νει τη διαφορ?.

  Job search


  If you wish, submit your CV to Jobs at Bristol-Myers Squibb

  Συν?δελφοι σε ?ναν χ?ρο αναμον??

  Η κουλτο?ρα μα?

  Στην Bristol-Myers Squibb, ε?μαστε αποφασισμ?νοι να βοηθ?σουμε του? ιατρο?? και του? ασθενε?? να αντιμετωπ?σουν σοβαρ? νοσ?ματα. Η επιτυχ?α τη? προσπ?θει?? μα? εξαρτ?ται απ? ανθρ?που? που ε?ναι τολμηρο?, επικεντρωμ?νοι, καινοτ?μοι και παθιασμ?νοι, ?νθρωποι που μπορο?ν να εργαστο?ν ω? ομ?δα, με μοναδικ? και ξεχωριστ? ταλ?ντα σε διοικητικ?? θ?σει? αλλ? και σε δι?φορου? τομε?? ?πω?: Eρευνα & Αν?πτυξη, Μ?ρκετινγκ, Πωλ?σει?, Χρηματοοικονομικ?. Κατ?χοντα? ηγετικ? θ?ση στην παγκ?σμια βιοφαρμακευτικ? βιομηχαν?α, προσφ?ρουμε ευκαιρ?ε? σε πολλ? τμ?ματα παγκοσμ?ω?. Επιζητο?με ανθρ?που? που επιθυμο?ν να αλλ?ξουν τη ζω? προ? το καλ?τερο.
  Διαφορετικ?τητα και ενσωμ?τωση σε παγκ?σμιο επ?πεδο

  Διαφορετικ?τητα

  Στην Bristol-Myers Squibb, η ποικιλ?μορφη ομ?δα εργαζομ?νων και η εταιρικ? κουλτο?ρα συντελο?ν στην επ?τευξη τη? επιχειρηματικ?? μα? στρατηγικ?? στο χ?ρο τη? βιοφαρμακευτικ?? καθ?? και στην καινοτομ?α. Ε?μαστε δεσμευμ?νοι στην αν?πτυξη εν?? εργατικο? δυναμικο? και μια? κουλτο?ρα? που ενθαρρ?νει την αριστε?α, την ηγεσ?α, την καινοτομ?α και την ισορροπ?α αν?μεσα στην προσωπικ? και την επαγγελματικ? ζω?.

  ?

  Το ανθρ?πινο δυναμικ? μα? εξελ?σσεται καθ?? εμε?? επιδι?κουμε να αντικατοπτρ?ζουμε τη διαφορετικ?τητα μεταξ? των ασθεν?ν, των ιατρ?ν, των μετ?χων και των κοινοτ?των εντ?? των οπο?ων ζο?με και εργαζ?μαστε. Αντιλαμβαν?μαστε τη διαφορετικ?τητα με την ευρ?τερη ?ννοια - συμπεριλαμβανομ?νη? τη? ηλικ?α?, τη? εθνικ?τητα?, του φ?λου, τη? εμφ?νιση?, τη? φυλ??, των σωματικ?ν ικανοτ?των, τη? θρησκε?α?, τη? κοινωνικο-οικονομικ?? προ?λευση?, των πολιτικ?ν πεποιθ?σεων, του σεξουαλικο? προσανατολισμο? και του τρ?που σκ?ψη?. Οι απ?ψει? αυτ?? μ?? δ?νουν τη δυνατ?τητα να δημιουργ?σουμε ?να περιβ?λλον εργασ?α? ?που ?λοι μπορο?ν να συμβ?λλουν στο μ?γιστο των δυνατοτ?των του?.

  NOGR2006694-01/ September 2020

  国产91最新欧美在线观看