• Επικοινων?στε μαζ? μα?

  Ο ιστ?τοπ?? μα? περι?χει πληροφορ?ε? για πολλο?? ειδικο?? τομε?? ενδιαφ?ροντο?. Ε?ν ?χετε μια ερ?τηση που δεν απαντ?ται στον ιστ?τοπ? μα?, παρακαλο?με να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

  Για τυχ?ν ερωτ?σει? σχετικ? με τα προ??ντα τη? Bristol –Myers Squibb?? για την αναφορ? Ανεπιθ?μητων Ενεργει?ν

  μπορε?τε να στε?λετε mail στο medinfo.greece@bms.com

  Ειδοπο?ηση Φαρμακοεπαγρ?πνηση?

  Αυτ?? ο διαδικτυακ?? τ?πο? δεν ?χει σχεδιαστε? και δεν πρ?πει να χρησιμοποιε?ται για συλλογ? ? παροχ? δεδομ?νων ασφαλε?α? που σχετ?ζονται με φαρμακευτικ? προ??ντα. Οποιαδ?ποτε ανεπιθ?μητη εν?ργεια που συνδ?εται με τη χρ?ση φαρμακευτικο? προ??ντο? θα πρ?πει να αναφ?ρεται σ?μφωνα με το εθνικ? σ?στημα αυθ?ρμητων αναφορ?ν : στον Εθνικ? Οργανισμ? φαρμ?κων (ΕΟΦ), Τμ?μα Ανεπιθ?μητων Ενεργει?ν, με την υποβολ? τη? Κ?τρινη? Κ?ρτα? με του? εξ?? τρ?που?: Ηλεκτρονικ? υποβολ? τη? Κ?τρινη? Κ?ρτα? στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση στο site του ΕΟΦ

  ?ντυπο, ταχυδρομικ??, δωρε?ν, στο Τμ?μα?Ανεπιθ?μητων Ενεργει?ν του ΕΟΦ? (Μεσογε?ων 284, 15562)

  ?

  ?ντυπη μορφ?

  ?

  τηλ?φωνο: 213-2040380 ? 213-2040337

  ?

  (FAX) φαξ: 210-6549585.


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Βristol- Myers Squibb

  Aττικ?? 49-53 & Προποντ?δο? 2

  152 35 Βριλ?σσια

  Τ.Θ.63883

  152 35 Βριλ?σσια Αττικ?

  Τηλ.: +30 210 60 74 300 / +30 210 60 74 400

  Φαξ: +30 210 60 74 333

  国产91最新欧美在线观看