• Ποιοι ε?μαστε

    Ε?μαστε μια παγκ?σμια βιοφαρμακευτικ? εταιρε?α και η αποστολ? μα? συν?σταται στην ανακ?λυψη, αν?πτυξη και δι?θεση καινοτ?μων φαρμ?κων που βοηθο?ν του? ασθενε?? στον αγ?να του? εν?ντια σε σοβαρ?? ασθ?νειε?.


    Η

    Βristol-Myers Squibb ε?ναι μ?α διαφοροποιημ?νη εταιρ?α καθοδηγο?μενη απ? τη στρατηγικ? αν?πτυξη? βιοφαρμακευτικ?ν προ??ντων, β?σει τη? οπο?α? αξιοποιε? τι? δυνατ?τητε? και του? π?ρου? μ?α? μεγ?λη? φαρμακευτικ?? εταιρ?α? σε συνδυασμ? με το επιχειρηματικ? πνε?μα και την ευελιξ?α μ?α? εταιρ?α? βιοτεχνολογ?α?. Εργαζ?μαστε καθημεριν? για να παρ?χουμε καινοτ?μα φ?ρμακα στου? ασθενε?? που αντιμετωπ?ζουν σοβαρ?? και απειλητικ?? για τη ζω? ασθ?νειε? σε τομε?? ?πω? η ογκολογ?α, τα καρδιαγγειακ? νοσ?ματα, η ανοσολογ?α και η ?νωση.? Μ?σω του τομ?α? ?ρευνα? & Αν?πτυξη? που διαθ?τουμε, ?χουμε δημιουργ?σει μ?α βι?σιμη γραμμ? αν?πτυξη? πιθαν?ν θεραπει?ν και αναπτ?σσουμε συνεργασ?ε? ?στε να διευρ?νουμε και να επιταχ?νουμε την πρ?σβαση στην καινοτομ?α.

    Eργαζ?μαστε εστι?ζοντα? στην αειφορ?α, την υπευθυν?τητα και την κοινωνικ? συνεισφορ?. Μ?σω του? Bristol-Myers Squibb Foundation, προ?γουμε την ισ?τητα στον τομ?α τη? υγε?α? και προσπαθο?με ενεργ? να συμβ?λλουμε στη βελτ?ωση? τη? υγε?α? των ευ?λωτων πληθυσμ?ν που πλ?ττονται απο σοβαρ? νοσ?ματα.


    国产91最新欧美在线观看